Collectie

Museum Voorschoten bewaart, verzamelt en ontsluit de oude én recente dorpsgeschiedenis. Hiermee wil Museum Voorschoten de bezoekers inspireren met kunst, cultuur(-historie) en educatie, door verbindingen te leggen tussen verleden en heden, en door een culturele ontmoetingsplaats en een platvorm te zijn voor jong en oud. 

Het verzamelbeleid van Museum Voorschoten heeft derhalve tot doel de historie en het culturele erfgoed van Voorschoten te bewaren, te verzamelen, te onderzoeken en te presenteren. In de collectie van het museum bevindt zich (historisch) materiaal uit verschillende deelgebieden als sociale geschiedenis, kerk en godsdienst, onderwijs en opvoeding en beeldende kunst. Voor zowel langdurige als kortlopende tentoonstellingen wordt onze eigen collectie aangevuld met bruiklenen.

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van het verwervingsbeleid heeft het bestuur van Museum Voorschoten een Collectie Beheer Groep ingesteld bestaande uit deskundigen op de diverse verzamelgebieden onder voorzitterschap van een lid van het bestuur. Deze commissie verzorgt ook de registratie in Adlib  (softwarepakket voor professioneel collectiemanagement), de materiële berging van de aanwinsten en geeft aan welke stappen met betrekking tot het beheer genomen moeten worden.

Bij de start van, toen nog Historisch Museum Voorschoten had het museum geen collectie maar dank zij de vele giften kon dankbaar aan het begin van een eigen collectie gewerkt worden. Naarmate het museum groeide en in 2006 haar eigen huis kreeg aan de Voorstraat 17 werd ook actief aan collectievorming gedaan, voornamelijk op het gebied van de kunstnijverheid van de drie belangrijkste en meest bekende bedrijven van Voorschoten die haar naam tot ver buiten haar grenzen bekend maakten:


Maar Voorschoten kende ook een belangrijke agrarische gemeenschap waarbij de bloembollenbedrijven van Gerritsen en Eggink in de hele wereld bekend waren, materiaal en foto’s maken deel uit van de collectie.

(Historisch) materiaal uit verschillende deelgebieden van het maatschappelijk leven zoals de middenstand, sport, monumenten en boerderijen, de parken, de woningbouw, het vervoer met de Blauwe tram, de paardenmarkt, de horeca, kerk en godsdienst, onderwijs en opvoeding, enz. enz. zijn eveneens belangrijke onderwerpen van de collectie. 

Met de collectie beeldende kunst, de archeologie, de prentbriefkaarten en foto’s en de vele boeken en documenten geeft de collectie van Museum voorschoten een fascinerend beeld van het verhaal van Voorschoten vanaf haar eerste vermelding in de middeleeuwen tot het huidige fraaie dorp aan de Vliet met ruim 25.000 inwoners . 

Het Museum Voorschoten heeft als missie de bezoekers te inspireren met kunst, cultuur(-historie) en educatie, door verbindingen te leggen tussen verleden en heden, en door een culturele ontmoetingsplaats en een platvorm te zijn voor jong en oud. Zonder de collectie zou dat niet mogelijk zijn. 

Maar de collectie is nog lang niet volledig en de depotruimte beperkt. Daarom moet in de toekomst met grote zorgvuldigheid gestreefd worden de ontbrekende schakels in de geschiedenis van Voorschoten aan te vullen om zo een representatief beeld te kunnen geven. Gezien de beperkte ruimte en middelen zal het niet eenvoudig zijn om dit doel te bereiken. 

De collectie beheer groep beoordeelt 3 x per jaar welke schenkingen een waardevolle aanvulling voor het verhaal van Voorschoten kunnen zijn. Schenkers kunnen op het schenkingsformulier aangeven wat zij met hun schenking willen doen als blijkt dat deze niet in de collectie kan worden opgenomen.  

Als u meent iets interessants voor ons te hebben wilt u dan contact opnemen met dit contactformulier


Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Adres Voorstraat 17, Voorschoten